Algemene voorwaarden

van: Foppen Grafische Bedrijven B.V., handelend onder de namen F&F Verpakkingen en FF-PACKAGING, Nobelstraat 24, 3846 CG Harderwijk. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 08095855. BTW nummer: NL809554811B01.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Foppen Grafische Bedrijven B.V. handelend onder de naam F&F Verpakkingen en FF-PACKAGING, hierna te noemen FGB en opdrachtgever, waarop FGB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Onder Webshop wordt verstaan www.ff-packaging.com waarop directe bestellingen kunnen worden geplaatst. 

ARTIKEL 2. PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING. 

 1. Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven van FGB zijn vrijblijvend. De door FGB gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als opdrachtgever dit verzuimt en FGB bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.
 3. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en FGB heeft, met toestemming van de opdrachtgever, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.
 4. Indien er akkoord wordt gegeven op de PDF-drukproef, start de productie direct volgens de (prijs)afspraken zoals vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen. De orderbevestiging welke later wordt gestuurd is enkel ter extra bevestiging en het controleren van de bedrijfs- en andere gegevens. Vooraf gestuurde orderbevestigingen gestuurd door opdrachtgever worden enkel overgenomen voor aantallen, FGB is niet verplicht de genoteerde prijs te controleren, de prijs is enkel geldig volgens aanbod van FGB.
 5. Overschrijding van offertes tot 20% van het totaalbedrag indien het verpakkingsmaterialen betreft en tot 10% van het totaalbedrag indien het overige zaken betreft, worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door opdrachtgever te worden goedgekeurd.
 6. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, porti en auteurscorrecties, tenzij anders vermeld.
 7. Indien er een overeenkomst gedurende een langere periode wordt aangegaan, is FGB gerechtigd om tussentijds een prijswijziging aan te kondigen. Dit is enkel mogelijk indien er een prijsstijging is van meer dan 5% bij één van de volgende variabelen: EUR/USD koers, grondstoffen, transporttarieven of gas- en energiekosten.
 8. Offertes en aanbod is na aanvaarding bindend behoudens vergissing en vergetelheid. 

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. FGB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FGB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. In geval FGB bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.
 4. FGB bedingt deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van al degenen, die FGB bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
 5. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien er een franco levering is afgesproken zal FGB dit communiceren, maar het risico geschiedt ook in die gevallen op risico van de koper.

ARTIKEL 4. GEBREKEN; KLACHTTERMIJN; HERROEPINGSRECHT 

 1. Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, op gebreken te controleren. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - of de juiste zaken zijn afgeleverd;
  - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  - of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.
 2. Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan FGB te melden.
 3. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever heeft een herroepingsrecht van 14 dagen na het ontvangen van de goederen. Zonder opgaaf van reden mag de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het inroepen van dit recht wordt op ondubbelzinnige wijze kenbaar gemaakt aan FGB.
 5. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het herroepingsrecht, draagt de opdrachtgever de kosten van de verzending en van het terugzenden van het product.
 6. Het terugzenden kan enkel indien het product in volle aantal nog aanwezig en in de originele staat is.
 7. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd. 

ARTIKEL 5. UITVOERINGSTERMIJN. 

 1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens FGB. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FGB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FGB zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal FGB de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FGB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 4. In afwijking van lid 3 zal FGB geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FGB kunnen worden toegerekend.
 5. Zonder schriftelijke toestemming van FGB mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient FGB als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door FGB gehanteerde honorarium tarieven. 

ARTIKEL 7. BEËINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER.

Indien opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft FGB recht op vergoeding van:

 • alle door FGB gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van beëindiging van de opdracht.
 • de door FGB in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende opdracht voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, excl. BTW, dat met de opdracht gemoeid is. 

ARTIKEL 8. BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT.

 1. De vorderingen van FGB op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  - indien na het sluiten van de overeenkomst aan FGB omstandigheden bekend worden, die FGB goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  - indien FGB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is FGB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van FGB schadevergoeding te vorderen. 
 2. FGB kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij het FGB toekomende honorarium verbeurt, evenals het recht op vergoeding van haar kosten, tenzij de werkzaamheden reeds verricht voor de opdrachtgever waarde hebben.
 3. Indien FGB echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte onkosten.
 4. Beide partijen mogen de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien:
  a. de andere partij surseance van betaling is verleend of failliet is verklaard;
  b. de andere partij zijn bedrijfsactiviteiten staakt of zijn onderneming liquideert. 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM. 

 1. Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, oefent FGB het haar toekomende auteursrecht uit. Genoemde zaken en het daarop rustende auteursrecht blijven haar eigendom, evenals het recht om van genoemde zaken gebruik te maken.
 2. FGB garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kan als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
 3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij FGB voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 4. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, kunnen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en FGB eindigt, voor zover zij aan FGB toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen, waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en recht op rechten van intellectuele eigendom, de opdrachtgever aan FGB verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal FGB voor het inschakelen van de derden op verzoek van de opdrachtgever met deze(n) overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 5. FGB is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren. 

ARTIKEL 10. INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

 1. Alle door FGB verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, litho’s, mallen en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FGB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van FGB, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door FGB geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst. 

ARTIKEL 11. HONORARIUM.

 1. Projecttarieven zijn gebaseerd op uurtarieven en op projectkosten.
 2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
  - de bedrijfskosten van FGB;
  - de kosten van financiering en risico; - de kennis en specialisatie van FGB ten aanzien van de opdracht; - het commercieel belang van de opdrachten de eventueel daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking;
 3. FGB kan verschillende uurtariefsoorten hanteren;
  - een tarief voor adviezen, besprekingen, strategie- en conceptontwikkeling, te noemen: conceptontwikkeling/strategieuurtarief;
  - een tarief voor illustratie- en lay-out-werkzaamheden als uitwerking, werktekeningen, tekst- en reprobegeleiding, wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden en reizen etc., te noemen: uitwerkuurtarief.
 4. De hoogte van het uurtarief wordt mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever voorrang, overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd.
 5. Onder bijkomende kosten worden verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende zaken, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van FGB en die voor de opdrachtgever worden gemaakt.
 6. Indien FGB door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd. 

ARTIKEL 12. LICENTIEVERGOEDING.

 1. De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig ander of verder gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt slechts het eerste gebruik als overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met FGB volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen.
 3. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
 4. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen FGB en de opdrachtgever te worden gesloten.
 5. Indien de opdrachtgever licentievergoeding(en) dient te voldoen, dienen, als FGB daarom vraagt, opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant. 

ARTIKEL 13. CONCURRENTIEBEDING. 

 1. Indien de opdrachtgever van FGB verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van FGB binnen een branche opeist, heeft FGB recht op een vergoeding. 

ARTIKEL 14. VERANTWOORDELIJK- EN AANSPRAKELIJKHEID.

 1. FGB en de opdrachtgever houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
 2. FGB en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. FGB draagt er zorg voor dat de ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.
 3. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken bureaus op de hoogte te stellen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart FGB voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.
 5. FGB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
 6. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van FGB ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan FGB te retourneren.
 7. Goedkeuring van de proeven of prototypen door de opdrachtgever geldt als erkenning dat FGB de aan de proeven of prototypen voorafgegane werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 8. FGB is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.
 9. FGB ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt FGB een toepasselijk aantal.
 10. Als FGB voor de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht als handelingsbevoegd gemachtigde optreedt kan FGB hiervoor een vergoeding verlangen.
 11. FGB is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien FGB voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever FGB, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van FGB.
 12. De aansprakelijkheid van FGB voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium. Deze beperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van FGB of van haar medewerkers.
 13. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die FGB aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde FGB effectief vrijwaart. FGB zal al het mogelijke doen, respectievelijke de opdrachtgever alle medewerking verlenen, die van haar gevergd kan worden om in voorkomende gevallen een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokkene derde te verkrijgen. Het in dit lid bepaalde geldt slechts ten aanzien van uitbesteding, die noodzakelijk uit de aard van de opdracht voortvloeit, zoals bij drukwerkopdrachten en advertentieplaatsingen.
 14. Voor hoogwaardige bedrukkingen op plastic tassen of PP (non) woven tassen/ shoppers of koeriertassen wordt gebruik gemaakt van rotatie diepdruk platen of cilinders. FGB geeft dit duidelijk aan in haar offertes en opdrachtbevestigingen. De platen/cilinders worden gemaakt van een koperlegering en zijn daardoor kostbaar, niettemin zijn deze onder invloed van lokale weer- en opslag condities, zoals vocht, slechts beperkt houdbaar. FGB garandeert een houdbaarheid van maximaal 12 maanden na levering van de tassen. Bij eventuele nabestellingen, later dan 12 maanden na levering moet per geval bekeken worden of de platen nog bruikbaar zijn. Indien dit niet het geval is zullen er nieuwe platen/ cilinders moeten worden gemaakt. FGB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van nieuwe drukplaten of cilinders. Geheel vrijblijvend kan worden gekeken naar een coulante oplossing hiervoor.

 ARTIKEL 15. AFWIJKINGEN.

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  - verpakkingsmaterialen: 20%;
  - overige zaken: 10%.
 5. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 

ARTIKEL 16. BETALING.

 1. Betalingen dienen op de Webshop bij het plaatsen van de order te worden voldaan. Voor Nederland en België is het mogelijk om op rekening te betalen. Hiervoor geldt een toeslag van 2%.
 2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt: - ofwel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van FGB; - ofwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door FGB aangewezen bankrekeningnummer t.n.v. FGB. Indien een aan FGB verschuldigd bedrag niet op de vervaldag is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en gehouden een vertragingsrente te betalen van 1% per maand over het openstaand bedrag, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van volledige betaling. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. FGB is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien FGB van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van FGB op.
 5. FGB mag, indien het maken van kosten voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk is, vooruitbetaling van deze kosten vragen.
 6. FGB mag, gedurende een opdracht, tussentijds declareren. 

ARTIKEL 17. INCASSOKOSTEN.

 1. Alle voor de incasso van enig door de opdrachtgever aan FGB verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is een bedrag aan buitengerechtelijke administratie en incassokosten verschuldigd, wanneer deze in gebreke blijft om tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Deze bedragen, berekend over de hoofdsom, 15% over de eerste € 2.500,00, 10% over de volgende € 2.500,00, 5% over de volgende € 5.000,00, 1% over de volgende € 190.000,00 en 0,5% over het meerdere, met een minimum van € 40,00. Bij een opdrachtgever die geen consument is, is FGB gerechtigd de genoemde aanspraak te bepalen op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. 

ARTIKEL 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. Alle door FGB geleverde zaken blijven eigendom van FGB totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit met FGB gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is FGB gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.
 3. De goederen mogen in de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Het leveren aan derden is uitsluitend toegestaan in het geval de derde de koopsom direct voldoet. Opdrachtgever verplicht zich tegenover FGB met een directe betaling na ontvangst van de koopsom. 

ARTIKEL 19. OVERMACHT.

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan FGB zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van FGB; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan FGB afhankelijke is en algemene vervoersproblemen.
 2. FGB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FGB zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FGB opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FGB niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien FGB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. het leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de Kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin FGB gevestigd is.